[Cấp VIP] - Phúc Lợi VIP

Trong Bát Hoang Lãnh Chủ, khi trở thành VIP, quý Tiên Hữu sẽ có được lợi thế hơn người trong hành trình hiện thực giấc mộng vang danh thiên hạ. Đặc biệt, những đặc quyền hấp dẫn cùng phúc lợi từ VIP sẽ giúp chư vị dễ dàng trải nghiệm các tính năng thú vị, tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức để xưng bá giang hồ.

Mở VIP

♦ Tại menu nhân vật bên trái phía trên giao diện, chọn biểu tượng VIP để vào giao diện xem hệ thống VIP

Số Cấp VIP hiện tại cũng sẽ hiển thị trên biểu tượng VIP

Giao diện Đặc Quyền VIP

Cấp VIP

Đặc Quyền Phúc Lợi VIP

Cấp VIP

Đặc Quyền

Vip 1

 • ♦ 1. Tăng EXP auto 5%
 • ♦ 2. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 1
 • ♦ 3. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 10
 • ♦ 4. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 10%
 • ♦ 5. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 • ♦ 6. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 1
 • ♦ 7. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 1.
 • ♦ 8. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 15%

Vip 2

 • ♦ 1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 • ♦ 2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 1
 • ♦ 3. Tăng EXP auto 5%
 • ♦ 4. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 2
 • ♦ 5. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 10
 • ♦ 6. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 15%
 • ♦ 7. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 • ♦ 8. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 1
 • ♦ 9. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 1.
 • ♦ 10. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 15%

Vip 3

 • ♦ 1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 • ♦ 2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 1
 • ♦ 3. Tăng EXP auto 5%
 • ♦ 4. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 2
 • ♦ 5. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 10
 • ♦ 6. Thuộc tính đan I tăng giới hạn lượt dùng mỗi ngày 4
 • ♦ 7. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 20%
 • ♦ 8. Mở tính năng quét cầu sinh
 • ♦ 9. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 • ♦ 10. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 1
 • ♦ 11. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 2.
 • ♦ 12. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 15%

Vip 4

 • ♦ 1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 • ♦ 2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 1
 • ♦ 3. Tăng EXP auto 6%
 • ♦ 4. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 3
 • ♦ 5. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 20
 • ♦ 6. Thuộc tính đan I tăng giới hạn lượt dùng mỗi ngày 4
 • ♦ 7. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 25%
 • ♦ 8. Mở tính năng quét cầu sinh
 • ♦ 9. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 • ♦ 10. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 2
 • ♦ 11. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 2.
 • ♦ 12. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 10%

Vip 5

 • ♦ 1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 • ♦ 2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 1
 • ♦ 3. Tăng EXP auto 6%
 • ♦ 4. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 3
 • ♦ 5. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 20
 • ♦ 6. Thuộc tính đan I tăng giới hạn lượt dùng mỗi ngày 6
 • ♦ 7. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 30%
 • ♦ 8. Mở tính năng quét cầu sinh
 • ♦ 9. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 • ♦ 10. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 2
 • ♦ 11. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 2.
 • ♦ 12. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 10%

Vip 6

 • ♦ 1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 • ♦ 2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 1
 • ♦ 3. Buff thuộc tính (Danh hiệu)
 • ♦ 4. Tăng EXP auto 8%
 • ♦ 5. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 4
 • ♦ 6. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 30
 • ♦ 7. Thuộc tính đan I tăng giới hạn lượt dùng mỗi ngày 6
 • ♦ 8. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 35%
 • ♦ 9. Mở tính năng quét cầu sinh
 • ♦ 10. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 • ♦ 11. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 2
 • ♦ 12. Lượt tăng thêm số lượng theo dõi BOSS chiến trường 3.
 • ♦ 13. Tăng thêm lượt theo dõi VIP BOSS 3
 • ♦ 14. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 3.
 • ♦ 15. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 10%

Vip 7

 • ♦ 1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 • ♦ 2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 1
 • ♦ 3. Tăng EXP auto 8%
 • ♦ 4. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 4
 • ♦ 5. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 30
 • ♦ 6. Thuộc tính đan I tăng giới hạn lượt dùng mỗi ngày 8
 • ♦ 7. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 40%
 • ♦ 8. Mở tính năng quét cầu sinh
 • ♦ 9. Treo thưởng phe mở tính năng làm mới đồ cam
 • ♦ 10. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 • ♦ 11. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 3
 • ♦ 12. Lượt tăng thêm số lượng theo dõi BOSS chiến trường 3.
 • ♦ 13. Tăng thêm lượt theo dõi VIP BOSS 3
 • ♦ 14. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 3.
 • ♦ 15. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 10%
 • ♦ 16. Mở trang kho thứ 4.

Vip 8

 • ♦ 1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 • ♦ 2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 1
 • ♦ 3. Tăng EXP auto 10%
 • ♦ 4. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 5
 • ♦ 5. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 40
 • ♦ 6. Thuộc tính đan I tăng giới hạn lượt dùng mỗi ngày 8
 • ♦ 7. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 45%
 • ♦ 8. Mở tính năng quét cầu sinh
 • ♦ 9. Treo thưởng phe mở tính năng làm mới đồ cam
 • ♦ 10. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 • ♦ 11. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 3
 • 12. Lượt tăng thêm số lượng theo dõi BOSS chiến trường 4.
 • ♦ 13. Tăng thêm lượt theo dõi VIP BOSS 4
 • ♦ 14. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 3.
 • ♦ 15. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 10%
 • ♦ 16. Mở trang kho thứ 4.

Vip 9

 • ♦ 1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 • ♦ 2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 2
 • ♦ 3. Tăng EXP auto 10%
 • ♦ 4. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 5
 • ♦ 5. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 40
 • ♦ 6. Thuộc tính đan I tăng giới hạn lượt dùng mỗi ngày 10
 • ♦ 7. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 50%
 • ♦ 8. Mở tính năng quét cầu sinh
 • ♦ 9. Treo thưởng phe mở tính năng làm mới đồ cam
 • ♦ 10. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 • ♦ 11. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 3
 • ♦ 12. Lượt tăng thêm số lượng theo dõi BOSS chiến trường 4.
 • ♦ 13. Tăng thêm lượt theo dõi VIP BOSS 4
 • ♦ 14. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 3.
 • ♦ 15. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 10%
 • ♦ 16. Mở trang kho thứ 4.

Vip 10

 • ♦ 1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 • ♦ 2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 2
 • ♦ 3. Buff thuộc tính (Danh hiệu)
 • ♦ 4. Tăng EXP auto 15%
 • ♦ 5. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 6
 • ♦ 6. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 50
 • ♦ 7. Thuộc tính đan I tăng giới hạn lượt dùng mỗi ngày 10
 • ♦ 8. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 55%
 • ♦ 9. Mở tính năng quét cầu sinh
 • ♦ 10. Treo thưởng phe mở tính năng làm mới đồ cam
 • ♦ 11. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 • ♦ 12. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 4
 •  13. Lượt tăng thêm số lượng theo dõi BOSS chiến trường 4.
 • 14. Tăng thêm lượt theo dõi VIP BOSS 4
 • 15. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 4.
 • ♦ 16. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 10%
 • ♦ 17. Mở trang kho thứ 4.

Vip 11

 •  1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 •  2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 2
 •  3. Tăng EXP auto 15%
 •  4. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 6
 •  5. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 60
 •  6. Thuộc tính đan I tăng giới hạn lượt dùng mỗi ngày 12
 •  7. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 60%
 •  8. Mở tính năng quét cầu sinh
 •  9. Treo thưởng phe mở tính năng làm mới đồ cam
 •  10. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 •  11. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 4
 •  12. Lượt tăng thêm số lượng theo dõi BOSS chiến trường 4.
 • ♦ 13. Tăng thêm lượt theo dõi VIP BOSS 4
 •  14. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 4.
 •  15. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 10%
 •  16. Mở trang kho thứ 4.

Vip 12

 • ♦ 1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 • ♦ 2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 2
 • ♦ 3. Tăng EXP auto 20%
 • ♦ 4. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 7
 • ♦ 5. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 70
 • ♦ 6. Thuộc tính đan I tăng giới hạn lượt dùng mỗi ngày 12
 • ♦ 7. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 65%
 • ♦ 8. Mở tính năng quét cầu sinh
 • ♦ 9. Treo thưởng phe mở tính năng làm mới đồ cam
 • ♦ 10. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 • ♦ 11. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 5
 • ♦ 12. Lượt tăng thêm số lượng theo dõi BOSS chiến trường 4.
 •  13. Tăng thêm lượt theo dõi VIP BOSS 4
 •  14. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 4.
 •  15. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 10%
 •  16. Mở trang kho thứ 4.
 •  17. Mở trang kho thứ 5.

Vip 13

 •  1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 •  2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 2
 •  3. Tăng EXP auto 20%
 •  4. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 7
 •  5. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 80
 •  6. Thuộc tính đan I tăng giới hạn lượt dùng mỗi ngày 14
 •  7. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 70%
 •  8. Mở tính năng quét cầu sinh
 •  9. Treo thưởng phe mở tính năng làm mới đồ cam
 •  10. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 •  11. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 5
 •  12. Lượt tăng thêm số lượng theo dõi BOSS chiến trường 4.
 •  13. Tăng thêm lượt theo dõi VIP BOSS 4
 •  14. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 4.
 •  15. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 10%
 •  16. Mở trang kho thứ 4.
 •  17. Mở trang kho thứ 5.

Vip 14

 •  1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 •  2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 2
 •  3. Buff thuộc tính (Danh hiệu)
 •  4. Tăng EXP auto 25%
 •  5. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 8
 •  6. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 90
 •  7. Thuộc tính đan I tăng giới hạn lượt dùng mỗi ngày 14
 •  8. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 75%
 •  9. Mở tính năng quét cầu sinh
 •  10. Treo thưởng phe mở tính năng làm mới đồ cam
 •  11. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 •  12. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 6
 •  13. Lượt tăng thêm số lượng theo dõi BOSS chiến trường 4.
 •  14. Tăng thêm lượt theo dõi VIP BOSS 4
 •  15. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 4.
 •  16. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 10%
 •  17. Mở trang kho thứ 4.
 •  18. Mở trang kho thứ 5.
Vip 15
 •  1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 •  2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 2
 •  3. Buff thuộc tính (Danh hiệu)
 •  4. Tăng EXP auto 30%
 •  5. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 8
 •  6. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 100
 •  7. Thuộc tính đan I tăng giới hạn lượt dùng mỗi ngày 16
 •  8. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 80%
 •  9. Mở tính năng quét cầu sinh
 •  10. Treo thưởng phe mở tính năng làm mới đồ cam
 •  11. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 •  12. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 6
 •  13. Lượt tăng thêm số lượng theo dõi BOSS chiến trường 4.
 •  14. Tăng thêm lượt theo dõi VIP BOSS 4
 •  15. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 4.
 •  16. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 10%
 •  17. Mở trang kho thứ 4.
 •  18. Mở trang kho thứ 5.
Vip 16
 •  1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 •  2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 3
 •  3. Tăng EXP auto 35%
 •  4. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 10
 •  5. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 110
 •  6. Thuộc tính đan I tăng giới hạn lượt dùng mỗi ngày 18
 •  7. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 90%
 •  8. Mở tính năng quét cầu sinh
 •  9. Treo thưởng phe mở tính năng làm mới đồ cam
 •  10. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 •  11. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 7
 •  12. Lượt tăng thêm số lượng theo dõi BOSS chiến trường 5.
 •  13. Tăng thêm lượt theo dõi VIP BOSS 5
 •  14. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 5.
 •  15. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 10%
 •  16. Mở trang kho thứ 4.
 •  17. Mở trang kho thứ 5.

Vip 17

 •  1. Tính năng phi hài dùng miễn phí
 •  2. Mua thêm lượt bảo tàng EXP 3
 •  3. Tăng EXP auto 40%
 •  4. Thêm lượt hồi sinh miễn phí tại Dã ngoại mỗi ngày 12
 •  5. Tăng giới hạn mua lượt luyện kim ngày 120
 •  6. Thuộc tính đan I tăng giới hạn lượt dùng mỗi ngày 20
 •  7. Thưởng ký tên Bang, tài sản Bang tăng 100%
 •  8. Mở tính năng quét cầu sinh
 •  9. Treo thưởng phe mở tính năng làm mới đồ cam
 •  10. Map Đào Bảo Bảo đồ truyền tống miễn phí
 •  11. Tăng lượt mạo hiểm Pet được mua thêm 8
 •  12. Lượt tăng thêm số lượng theo dõi BOSS chiến trường 6.
 •  13. Tăng thêm lượt theo dõi VIP BOSS 6.
 •  14. Chợ giao dịch mở thêm số lượng kệ hàng 6.
 •  15. Bán hàng tại chợ Giao dịch sẽ thu thuế 10%
 •  16. Mở trang kho thứ 4.
 •  17. Mở trang kho thứ 5.

 

Quà Cấp VIP

♦ Khi đạt cấp VIP nhất định, tại giao diện VIP sẽ có các gói Quà Tặng ngay khi quý Tiên Hữu đạt được cấp VIP tương ứng cụ thể như sau:

Cấp VIP

Quà VIP

Vip 1

 • - 100 thẻ đồng 1 vạn,
 • - Toàn-Băng Tâm Giới

Vip 2

 • - 40 Đá cường Hóa III,
 • - 30 Hoa Hồng,
 • - Toàn-Băng Tâm Y

Vip 3

 • - Toàn-Băng Tâm Thủ,
 • - 100 Tăng bậc đan kỵ

Vip 4

 • - 10 N.Thần U Minh Quỷ,
 • - 50 EXP Đan Pet (Vừa)

Vip 5

 • - 2 Phù Rút Bảo Vật,
 • - 5 Bảo hộ Đan,
 • - 40 Đồng Đen,
 • - 40 Sắt

Vip 6

 • - Thẻ danh hiệu VIP6,
 • - 1 Đá Công LV5, 
 • 2 Đá Thủ LV 5,
 • - 2 Đá HP LV5

Vip 7

 • - 10 Trăng Sáng,
 • - 10 Gỗ Bền,
 • - 10 Đất Dày,
 • - 150 Tăng Bậc đan P.Bảo

Vip 8

 • - 10 Đá Thanh Long,
 • - 10 Đá Bạch Hổ,
 • - 200 Phù tăng bậc cánh,
 • - 60 Ảo Tinh

Vip 9

 • - 3 Phi Thăng Đan Kỵ,
 • - 5 Tẩy Tủy Đan Kỵ,
 • - 200 Tăng bậc đan Mỹ Nữ

Vip 10

 • - Thẻ VIP10,
 • - 1 đá công lv6,
 • - 1 đá thủ lv6,
 • - 1 đá hp lv6,
 • - 200 Phù tăng bậc Thuẫn

Vip 11

 • - 10 N.Thần Lăng Ngư,
 • - 1 Sổ chiến đấu III,
 • - 200 Tăng bậc đan Pet,
 • - 200 EXP đan Pet (Lớn)

Vip 12

 • - 1 đá công LV7,
 • - 1 đá thủ lv7,
 • - 1 đá HP lv7,
 • - 300 Phù Tăng Bậc Cánh

Vip 13

 • - 30 N.Thần Lăng Ngư,
 • - 1 Sổ Kháng III,
 • - 1 Sổ HP III,
 • - 200 Tăng Bậc Đan Pet,
 • - 200 EXP Đan pet (Lớn)

Vip 14

 • - Thẻ danh hiệu Vip14,
 • - 15 Phi Thăng Đan Kỵ,
 • - 100 Bảo Hộ Đan,
 • - 600 Tăng Bậc Đan Mỹ nữ
Vip 15
 • - Thẻ danh hiệu VIP15,
 • - 20 Phi Thăng đan Kỵ,
 • - 200 Bảo hộ đan,
 • - 600 Phù tăng bậc Thuẫn
Vip 16
 • - 3 Cánh Ngân Nguyệt,
 • - 20 Phi thăng đan Mỹ nữ,
 • - 20 tẩy tủy đan Mỹ nữ,
 • - 30 công đan mỹ nữ,
 • - 30 thủ đan mỹ nữ,
 • - 30 hp đan mỹ nữ

Vip 17

 • - 30 N.Thần Nguyên Long,
 • - 20 Phi thăng đan Thuẫn,
 • - 20 Tẩy Tủy đan Thuẫn,
 • - 50 công đan Thuẫn,
 • - 50 thủ đan Thuẫn,
 • - 50 Hp đan thuẫn

 

Nạp thẻ ngay: https://nap.sohagame.vn/bathoang

Chi tiết hướng dẫn Nạp thẻ TẠI ĐÂY

 

Chúc các Tiên hữu chơi game vui vẻ !

-----------------------------------------------------

Bát Hoang Lãnh Chủ - Game nhập vai Tiên Hiệp phong cách Hàn

Vận hành bởi SohaGame HCM - Hardcore.

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/bathoang

Fanpage: https://www.facebook.com/bathoang.vn/

Group cộng đồng: https://www.facebook.com/groups/708804426193079/

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

 

Game SG140